“દ્વાર“

(ગઝલનું જ એક રૂપ “તસ્બી”)

તું “સિફર” નો દ્વાર ખખડાવે અને,

જાંજવા ઝાકળમાં પલટાવે અને,

વાંસળી હોઠે ધરીને હું ઉભો,

તું મધૂરા સૂર છલકાવે અને,

મન મુકીને રાસ રમવાને સખી,

કો’ અનોખા સાઝ વગડાવે અને,

દઇ હથેળી આજ મારા હાથમાં,

બેઉની તકદીર સરખાવે અને,

બંધ રાખી બારણાંને બારીઓ,

પ્રેમભીંની રાત સરજાવે અને,

પાંગરે છે વેલ જ્યારે પ્રેમની,

મોહિની કો’ જાળ વિટળાવે અને,

મોહિની કો’ જાળ વિટળાવે અને,

તું “સિફર” નો દ્વાર ખખડાવે અને,

“સિફર”

Advertisements