શું દઉ તને?

તારા વિરહનાં વ્યાસની પળપળ શું દઉ તને?

ઠુંઠા થયેલા વ્રુક્ષનાં ઉપવન શું દઉ તને?

પાછી ફરેલી લાગણીની શી દશા કરી?

અત્તર નિચોવી ફૂલનાં કણકણ શું દઉ તને?

સંબંધનો આ તાંતણો ના તાણજો તમે,

વચમાં પડે જો ગાંઠ તો સમજણ શું દઉ તને?

ખાલી પડેલા અસ્તબલમાં ડાબલા થયાં,

હોંકાર કે ભણકારની ધડબડ શું દઉ તને?

મળ્યા પછીની તિક્તતા ના પાલવે “સિફર”,

ખાલી હ્રદયની રિક્તતા મણમણ શું દઉ તને?

“સિફર”

Advertisements